آتل اورژانسی فومی یکبار مصرف آناتومیک MOMED

3
آتلهای اورژانسی فومی یکبار مصرف آناتومیک با ولکروثابت کنندهMOMEDجهات آتل بندی و بستن آتل تولید شرکت بدیع ابزار طب، جهت استفاده در تروما و تصادفات برای ثابت کردن عضو آسیب دیده

آخرین ویدیوها

سلام اعلیکوم

1 ساعت قبل

مداحی ...

2 ساعت پیش